Attend Vilassar de Dalt

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt posa en marxa l’app attend® Council per la comunicació d’incidències de l’espai públic per part de la Ciutadania.

Aquest nou canal de comunicació permetrà al ciutadà participar de forma activa en la millora del municipi registrant les incidències o proposant suggeriments de l’espai públic.

El ciutadà podrà fer una fotografia de la incidència, situar-la en el mapa i fer un seguiment fins a la seva resolució. En el mapa es poden visualitzar totes les incidències que han comunicat els usuaris i consultar els treballs més importants que es fan diàriament a la via pública.

Les incidències comunicades pel ciutadà es podran gestionar d’una manera més eficaç per la seva resolució en els àmbits més habituals de:

  • Paviment (desperfectes en calçada o voreres)
  • Mobiliari urbà (bancs, papereres, pilones, jocs infantils, … )
  • Enllumenat públic (fanal trencat, lluminària que no funciona, …)
  • Serveis (pal companyia, xarxa deficient, …)
  • Senyalització (senyal vertical trencada o caiguda, pintura viària esborrada, …)
  • Jardineria (arbre en mal estat, branca caiguda, …  )
  • Abocaments (residus en sòl públic)
  • Neteja viària (brutícia acumulada, …)
  • Recollida residus (contenidor trencat, ple, …)

Una iniciativa que apropa la ciutadania a l’Ajuntament gràcies a la comunicació constant. D’aquesta manera, amb attend® Council, s’agilitza la gestió de les incidències i d’altres tràmits que arriben diàriament,  proporcionant a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt una millora contínua en el servei i en la satisfacció del ciutadà.