Pallejà es un municipi de la comarca del Baix Llobregat de gairebé 11.500 habitants. A mitjans del 2016, l’Ajuntament va incorporar attend® Council per la gestió dels serveis tècnics i la comunicació d’incidències o peticions per part del ciutadà via app mòbil. El darrer any, el 2017, va ser el primer exercici complert amb el nou sistema de gestió. Els serveis tècnics van gestionar mes de 1.700 sol·licituds d’incidències o peticions, on els serveis mes requerits han estat en el manteniment d’edificis i manteniment de via publica (55%), jardineria (22%), enllumenat, actes a la via publica, recollida residus i neteja viaria,… Aquestes sol·licituds van se generades en un 75% des dels propis serveis tècnics i en 25% pels ciutadans. Cal destacar, el nivell de resolució de la brigada especialment en els àmbits e manteniment d’edificis i manteniment de via publica, doncs el 40% de sol·licituds s’han resolt en menys de 10 dies i el 23% en menys de 2 dies. En aquest primer any de gestió dels serveis tècnics amb attend® Council els bons resultats han estat notables, contribuint en la millora continua i la qualitat del servei municipal dels serveis tècnics i les brigades. Font d’informació www.ajuntamentimpulsa.cat